Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz Polityka Prywatności

1. Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: Rozporządzenie RODO, informujemy, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LABMED Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5 lok.111, 15-879 Białystok;

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod następującym adresem email: iod@redustin.pl;

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

- podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z firmą LABMED;

- realizacji zawartej z LABMED umowy;

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LABMED w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacji zawartych umów;

- realizacji zamówień na towary i usługi składane za pośrednictwem stron internetowych należących do spółki LABMED;

- marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez LABMED w drodze elektronicznej

- w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń;

3. Wymogi w zakresie podawania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z LABMED Sp. z o.o. oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LABMED, podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, a zarazem warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z LABMED lub udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie czy też w celu prowadzenia korespondencji.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w formie elektronicznej w celu marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez LABMED – podanie danych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym. W razie nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tych celach, spółka LABMED nie będzie informowała Pana/Pani drogą elektroniczną o oferowanych produktach/usługach.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez LABMED w następujących okresach:

- w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z LABMED umowy oraz w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na LABMED w związku z prowadzoną działalnością i realizacją zawartej umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji i wygaśnięcia zobowiązań wynikających z tej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

- w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez LABMED, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie; 

- dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń - do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu; 

5. Odbiorcy Pani/Pana danych

Pana/Pani dane osobowe mogą być one udostępniane przez LABMED podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z LABMED, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu LABMED, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z LABMED i wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami LABMED.

6. Przysługujące Pani/Pana prawa

- W związku z przetwarzaniem przez LABMED Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)     prawo dostępu do swoich danych;

b)    prawo do sprostowania swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych;

d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych  jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu LABMED oraz w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

- W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.